| شنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۳

کتب

1نام کتابمالفینانتشاراتتاریخ نشر
2سلول حافظه SRAMکم توان و کم قابل اطمینان و طراحی آرایه ایمالفین : کویچیرو ایشیباشی- کنیچی اوسادا
مترجمین :صنم سهرابی آی بیشه - سهیل ضیابخش
انتشارات نیاز دانش- پژوهشکده میکروالکترونیک2017 1396
3"Metamaterials - Devices and Applications" Metamaterial Based Ultra-Wideband Antennas for Portable WirelessMohammad Alibakhshi-Kenari, Mohammad Naser-Moghadasi, R. A. Sadeghzadeh, Bal S.applicationsVirdee, and Ernesto Limiti edited by Alejandro Lucas Borja, ISBN 978-953-51-3100-7, Print ISBN 978-953-51-3099-4, InTech, April 4, 2017April 4, 2017 فروردین 1396
4"Metamaterials - Devices and Applications" Planar Antennas for Reliable Multiband RF CommunicationsMohammad Alibakhshi-Kenari, Mohammad Naser-Moghadasi, R. A. Sadeghzadeh, Bal S. Virdee, and Ernesto Limitiedited by Alejandro Lucas Borja, ISBN 978-953-51-3100-7, Print ISBN 978-953-51-3099-4, InTech, April 4, 2017April 4, 2017 فروردین 1396
5"Modern Antenna Systems" Metamaterial Antennas for Wireless Communications TransceiversMohammad Alibakhshi-Kenari, Mohammad Naser-Moghadasi, R. A. Sadeghzadeh, Bal S. Virdee, and Ernesto Limitiedited by Mohammad A. Matin, ISBN 978-953-51-2926-4, Print ISBN 978-953-51-2925-7, InTech, February 2, 2017Feb 2017 بهمن 1395
6"Modern Antenna Systems" Planar Antennas with Enhanced Bandwidth and RadiationMohammad Alibakhshi-Kenari, Mohammad Naser-Moghadasi, R. A. Sadeghzadeh, Bal S. Virdee, and Ernesto LimitiCharacteristics edited by Mohammad A. Matin, ISBN 978-953-51-2926-4, Print ISBN 978-953-51-2925-7, InTech, February 2, 2017Feb 2017 بهمن 1395
7Microwave Systems and Applications" Compact Planar Antennas for Beam Steering and RFID TagsMohammad Alibakhshi-Kenari, Mohammad Naser-Moghadasi, R. A. Sadeghzadeh, Bal S. Virdee, and Ernesto Limitiedited by Sotirios K. Goudos, ISBN 978-953-51-2868-7, Print ISBN 978-953-51-2867-0, InTech, January 1, 2017Jan 2017 دی 1395
8"Microwave Systems and Applications" Multiband Planar Antennas for Broadband Wireless SystemsMohammad Alibakhshi-Kenari, Mohammad Naser-Moghadasi, R. A. Sadeghzadeh, Bal S. Virdee, and Ernesto Limitiedited by Sotirios K. Goudos, ISBN 978-953-51-2868-7, Print ISBN 978-953-51-2867-0, InTech, January 1, 2017Jan 2017 دی 1395
9کتاب الکترومغناطیس برای مهندسینتألیف دکتر رمضانعلی صادق زاده ،

طراحی سایت توسط فراکارانت