| چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳

دوره ها و کارگاه های برگزار شده

دوره ها و کارگاه های برگزار شده

NANO-SCALE ELECTRONIC Nanofabrication Challenges: 90 nm & Beyond
:About The Workshop
Demand for high performance electronic devices has pulled the semiconductors micro technology to the nano-world. How the Silicon technology will meet the challenge of nanofabrication beyond 90nm
The topics included in the workshop are: A general background lecture on advanced Nanotechnology, transistor scaling challenges for 90nm process technology development, key process technologies for 65nm, 45nm, and beyond 45 nm

زمان برگزاری: ۲۷ آبان ۱۳۸۳ ساعت ۱۳ الی ۲۰:۳۰
مکان برگزاری: تالار کهربا دانشگاه صنعتی شریف
تعداد شرکت کنندگان: ۱۱۰ نفر

————————————————————————————————————————————–

 NANO-SCALE ELECTRONICS NANO ELECTRONIC DEVICES
:About The Workshop

The celebrated Si technology has known a virtually one dimensional path of development. Miniaturization: This dramatic evolution has both led us to the threshold of nanotechnology and at the same time brought about doubts regarding future development. Are we pursuing the remaining degrees of freedom or false hopes for “life after the end of miniaturization?” This is the nano-millennium
:About the Speakers
Amir Farajian –
Institute for Materials Research, Tohoku University, Japan

 Behzad Rajaei Salmassi –
Laboratory of High-Frequency Technology & Components, Delft University, the Netherlands

زمان برگزاری: ۳۰ تیر ۱۳۸۴
مکان برگزاری: تالار دانشکده فنی دانشگاه تهران
تعداد شرکت کنندگان: ۱۰۱ نفر
————————————————————————————————————————————–

 First Workshop on Automotive Electrical & Electronic Systems: Electronic Hybrid Electronic & Fuel Cell Vehicles, Power Electronics & Motor Drivers Applications & NGV, Electronics Approach
:About The Workshop

Short Course Titled “Electric Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles: Power Electronics and Motor Drives Applications” Presented by Professor All Emadi, IIIionois institute of Technology, Chicago, USA
Integrated Power Electronics and Digital Control, Professor Ali Emadi, IIIinois Institute of Technology, Chicago, USA
Novel Digital Control Technology for Advanced Electric Motor Drives, Professor Ali Emadi, IIIinois Institute of Technology, Chicago, USA
(Compressed Natural Gas Vehicles (Electronic Components Approach
Different Generations of Electronic Conversion Kits, Change over Switches, Various Timing Advances, Different Kinds of Emulations, Presented By Seyyed Morteza Kashfi, MSc in Electronic Engineering, Sharif University of Technology
:About the Speakers
Ali Emadi received the PhD degree (2000) in electrical engineering from Texas A&M University –
He is also the founder, director, and chairman of the board of the Industry/Multi-University Consortium on Advanced Automotive systems IMCAAS
He is an Associate Editor of the IEEE Trans. On Vehicular Technology, and IEEE trans. On Industrial Electronics
He was the General Chair of thr 2005 IEEE Vehicle power and propulsion and SAE Future Transportation Technology Joint Conference
He is the recipient of numerous awards and recognitions
S. Morteza Kashfi –
He is the recipient of numerous awards and recognitions
Applications Engineer Manager, EMAD SEMICON CO
Member of Deviation Detector System Design Team in Microelectronics Lab, Sharif University of Technology
R&D Manager, Kian Nirou Co, Tehran, Iran
Vice President of Engineering, AED

زمان برگزاری: ۷ دی ۱۳۸۴
مکان برگزاری: تالار کهربا دانشکده برق دانشگاه شریف
تعداد شرکت کنندگان: ۱۰۴ نفر
————————————————————————————————————————————–

Second Workshop on Automotive Electrical & Electronic Systems: Architecture of ECU, Vehicle Data Bus, Software Development Process and Tools in Automotive, Power Train and EMS

————————————————————————————————————————————–

First Workshop on Digital IC Design Mythology
Top down design methodologies for ASIC X FPGA
Design Entry and Behavioral analysis –
RTL Design and Analysis –
Logic Synthesis and analysis –
:About The Workshop
Short course titled “Digital IC Design Methodology” presented by Dr. Mohammad Mortazavi and Dr. Bijan Alizadeh. This workshop is an overview to current methodologies for design of digital Integrated Circuits (IC). We will present two top down methodologies: one based on Field Programmable Gade Array design entry and planning, to the complete tape-out of the IC.
These Flows are divided info four intermediate steps:
Design Entry and Behavioral Analysis –
RTL Design and Analysis –
Logic Synthesis and Analysis –
physical (Layout) Design and Analysis –

:About the Speakers
Mohammad Mortazavi received the BS, MS, and PhD degrees from University of New York, Binghamton, in 1989, and 1995, respectively.He has over 11 years of industrial experience in Electronic Design Automation (EDA). He was with Tera Systems Inc. from 2005 to 2006. He worked as of Consulting Staff at Cadence from 1995 to 2005. He is currently the director of EDA group in MERDCI. He has authored or coauthored more than 10 papers in Conferences related to VLSI CAD and a holder of three US patents in the Static Timing area

 Bijan Alizadeh received the BS, MS, and PhD degrees from Tehran University, in, 1374, 1377, and 1383, respectively. He has many years of industrial experience in Electronic Design Automation (EDA). He was with Emad Semiconductor from 1377 to 1383. He is currently a member of VLSI Digital Design & EDA group in MERDCI and also teaches at Sharif University of Technology. He has authored or coauthored many 13 papers in Journal & Conferences related to VLSI CAD and Verification

زمان برگزاری: ۱۳ اسفند ۱۳۸۴
مکان برگزاری: تالار کهربا دانشکده برق دانشگاه شریف
تعداد شرکت کنندگان: ۵۵ نفر
————————————————————————————————————————————–

Algorithmic & Economic Aspects of Networking Systems & the Internet

درباره کارگاه:
امروزه نیاز به تصمیم گیری توزیع شده به شکل رقابتی در مقابل تصمیم گیری متمرکز در سیستم های شبکه ای مدرن از جمله اینترنت احساس می شود.
در سالهای اخیر همگرایی جالبی بین ایده های علوم کامپیتری الگوریتمی و نظریه بازی ها مشاهده شده که در خدمت افزایش آگاهی ما از سیستم های شبکه ای مختلف و نیز اینرنت بوده است.
ما انگیزه های اقتصادی موجود در شبکه را در مقابل عوامل مختلف و اینکه چگونه این انگیزه ها ساختار را تحت تاثیر قرار می دهند و نحوه طراحی مکانیزمهایی برای به حساب آوردن این انگیزه ها را مورد مطالعه قرار می دهیم.

————————————————————————————————————————————–

فهرست مطالب اولین بخش کارگاه به صورت ذیل می باشد:
• مقدمه و انگیزه ها
• مقدمات نظریه بازی(Game Theory) و بازی های استراتژیک
• طراحی کارای مکانیزم (مکانیزمهای قابل اعتماد)
• مفاهیم تعادل ( تعادل Nash، تعادل همبسته، تعادل شراکتی، تعادل حفره ای)
• همگرایی و هزینه آشوب (فاکتور تقریب و زمان اجرایی مکانیزم)
• کاربردهای شبکه ای
• بازی های ازدحام شبکه و Selfish reuting
• توزیع محتوا در شبکه های بی سیم (AdHoc)
• مدل هایی برای توازن بار در شبکه های بی سیم محلی، ( با استفاده از دوگانگی برنامه ریزی خطی و ارتباط آن با تعادل بازار)
• زمان بندی خودمحورانه(Selfish Scheduling)
در بخش دوم کارگاه، برخی مباحث الگوریتمی مربوط به اینترنت و تجارت الکترونیک جمع بندی خواهند شد. فهرست بخش دوم کارگاه به صورت زیر است.
• ساختار های شبکه های اجتماعی: خصوصیات مشترک، مدل های تولید شونده برای شبکه های اجتماعی
• دسته بندی: دسته بندی با راه رفتن تصادفی، دستهبندی طیفی، دسته بندی همبستگی
• تحلیل پیوند(Link Analysis): الگوریتم های Page Rank وتجمع رده(Rank)
• بازارهای اجاره ای
• سیستم ها ی اعتباری
• سیستم های توصیه ای
• آگهی های حر

 

طراحی سایت توسط فراکارانت